Turan Dursun Sitesi Forumları

Turan Dursun Sitesi Forumları (https://turandursun.com/forumlar/index__1.php)
-   İslam (https://turandursun.com/forumlar/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Putperest İbadetleri (https://turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=7849)

pante 05-10-2008 19:04

Putperest İbadetleri
 
Putperestlik, Farsça kökenli bir sözcük olan "put" sözcüğünden türemiştir.
TDK'ye göre put sözcüğünün tanımı şöyledir:

"Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş."

Buradan yola çıkarak putperestlik tanımını:
Doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne tapımı.
olarak yapabiliriz.

Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi aynı zamanda paganizm ile denk biçimde kullanılmıştır. Fakat paganizm ve putperestlik farklı anlamları içerir.

Paganizm, Latince paganus yani kırsal sözcüğünden türemiştir. Roma dönemi şehirlerde yayılan Hristiyanlığın köylüleri etkileyememesinden dolayı Hristiyanlık dışında kalan inançlar pagan olarak adlandırılmıştır. Günümüzde İbrahimi dinlerin, diğer inançlara verdiği genel isim olup politeizmi, çok tanrıcılığı ve putperestliği kapsar.

Bu başlık altında paganizm ve putperestliğe ait ibadet ve tapınma şekillerini ele alacağız.

1- Ayinler
2- Namaz
3- Oruç
4- Hac ve Tavaf
5- Kurban ve Adak
6- Sünnet
7- Takı, tütsü ve büyüler
8- Telbiyeler, İlahiler, şiirler
9- Sembol ve dövmeler

1- Ayinler:

Kutsal ve özel günlerde genellikle mabetlerde toplanan putperestler geleneklerine göre çeşitli gösterilerde bulunur, ilahiler söyler, toplu ritüeller yaparlar. Ateş üzerinden atlama ya da ateş üzerinde yürüme, vücutlarına şiş batırma bu gösteri örneklerindendir. Kutsal bir puta, geçmişteki kutsal saydıkları kişiden kaldığına inandıkları bir nesneye saygı gösterisinde bulunur, etrafında döner ya da koklayıp öperler. Yıllık ayinlerin dışında mevsim başlarında, özellikle ilkbahar ve sonbaharda yapılan ayinler de vardır.
Belirli günlerde güneş ve ay festivalleri yapılır.
Türlerine göre ayinlerde kutsal saydıkları sudan içer, kutsal saydıkları yiyecekten yerler. Dualar eder, dileklerde bulunurlar.

Putperestlerin bu ayin adetlerinin İbrahimi dinlere de geçtiği görülmektedir.
Noel kutlamaları Mitra paganlarından geçmedir.
Putperest Arapların yevmül Arabu dedikleri cuma toplantıları, kandil geceleri, aşure günleri, cem ayinleri pagan kökenlidir.

AKHENATON 05-10-2008 19:11

Sayın pante ;

Mitra kültünü bir din gibi görme eğiliminde olan ortodoksin bilim düşüncesindeki amaç Hristiyanlıkla aynı kulvarda rakip bir din olarak göstermek istemesinden doğmuştur.Bununla ilgili tapınak sayılarının bile karşılaştırılmasına kadar ileri gidilen benzetmeler yapılmıştır. Oysa Mitra kapalı bir organizasyondur ve dinler gibi egzoterik değil ezoteriktir. Mitra kitleleri arkasına alarak kitlesel harekete dönme gibi bir amacı olmayıp tek amacı iktidarı kontrol etmektir.

Lütfen Mitra Hakkında pağan cümleleri kullanmayalım.Detaylı yazı ;

http://www.turandursun.com/forumlar/...ead.php?t=6676

pante 05-10-2008 21:00

2- Namaz

Putperest ibadetlerinden biri namazdır.
Namaz, güneş kültünün ritüellerinden biridir ve Hint kökenli bir ibadettir.
İslam öncesi Araplar da namaz kılarlardı. Günümüzde Hindular da namaz ritüellerini devam ettirirler.

Sansktitçe "Surya" güneş "Namaskara" ise selamlama veya bağlantı demektir. Böylece "Surya Namaskara" ‘güneşle bağlantı’ anlamına gelmektedir. Surya Namaskara, bedende akan güneş enerjisinin canlandırma tekniğidir.

Arap putperestlerinin namaz kıldığı Kur'an'da yazılıdır.

Enfal-35. Ve ma kane salatühüm ındel beyti illa mükaev ve tasdiyeh fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun

Bilindiği üzere Arapça'da "salat" namaz demektir.

Onların Kabe’deki namazları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Küfrünüzden dolayı azabı tadın!

Namaz törenlerindeki ıslık ve alkışlar nedeniyle putperestlerin kıldığı namaz eleştiriliyor.

Putperestler de günde 5 vakit namaz kılarlardı.
Bu namazlar şunlardı:

Şaharit namazı -sabah namazı
Musaf namazı - öğle namazı
Minha namazı - ikindi namazı
Neilat Şerarim namazı - akşamüstü namazı
Maarib namazı - akşam namazı

(Hayrullah örs, Musa Ve Yahudilik, s.399-405; Doç.Dr. Ali Osman Ateş, Asr-ı Saadette İslam; Şaban Kuzgun, Hz. İbrahim Ve Hanifilik, s.117; Epstein, Judaism, s.162.)

Kur'an'da geçen namaz vakit sayısı 3 olmasına rağmen 5 vakit kılınıyor olması zamanla putperest döneme dönüldüğü şüphesi taşımaktadır.

Aynı şekilde abdest de putperestlerde vardı. Cünup olunca boy abdesti alırlardı. (İbn-i habib, Muhabber, s.319; Halebi)

pante 05-10-2008 22:36

3- Oruç

Güneş kültüne sahip putperestlerin ibadetlerinden biri de oruçtur.
Namaz vakitlerini güneş zamanlı ayarladıkları gibi oruçlarını da güneşin doğuş ve batışına göre ayarlarlardı.

Orucun başlangıcı bile İslamiyet'teki gibi ay'a göre tespit ediliyordu. Tıpkı, bugünkü müslümanlar gibi, ay'ı görmek için gözetleme heyetleri bile kuruluyordu. (Hayrullah Örs, Musa Ve Yahudilik, s.409)


İslamiyet öncesi arap paganlarının ilginç gelenekleri vardı. Bunlar Ramazan dedikleri ayda bir ay oruç tutarlar, Mekke'ye Hacca gidip Kabe'nin etrafında yedi kez dönerler, "Kara Taş" ı ( Hacerül Esved) kutsal sayar onu öper ve günde dört veya beş vakit namaz (salat) kılarlar, şeytan taşlarlardı. ( Is Allah the Same God as The God of Bible?, M. J. Afshari, p 6, 8-9, İslam, Beliefs And Observances, Caesar E. Farah)


“Aişe anlatıyor: Islam öncesinde Kureyş, Aşure gününde oruç tutardı..”
(Buhari, e’s-Sahih, Kitabu’s Savm/1.)

Sabiilik, yıldız kültüne sahip bilinen en eski pagan dinidir. İlginçtir ki Sabiiler de 3 vakit namaz kılar ve 1 ay oruç tutarlardı. Farz orucun dışında nafile oruçlara da sahiptiler.
İbn Nedim, El Fihrist, s. 442-445)

Kur'an'da önceki toplumlarda da orucun olduğu yazılıdır:

Bakara-183. Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız.

Eski Çağ dinlerinde, özellikle, rahiplerin Tanrılara yakınlaşmaya hazır olmalarını sağlamaya yarayan bir yoldu. Helenistik Dönemin inançlarına göre, Tanrılar bir takım kutsal öğretileri ancak oruç tutan kişilere vahiy yoluyla gönderirlerdi. Bazı eski kültürlerde ise oruç, öfkelenen Tanrıları teskin etme gibi amaçlara yönelikti. Sibirya Tungu şamanları ise, ruhlarla ilişki kurabilmek için oruç tutarlardı.

Bütün dinlerde, belirli zamanlarda oruç tutma geleneği vardır. Budha rahipleri, gene belirlenmiş günlerde oruç tutarak günahlarını itiraf ederek, arınacaklarına inanırlar. Hindistan’da Sadhular gene günahlarından arınmak için oruç tutarlar. Çin’de göksel Yang ilkesinin başlamasından önce belirli bir süre oruç tutulur.

pante 05-10-2008 22:57

Alıntı:

Lütfen Mitra Hakkında pağan cümleleri kullanmayalım.
Akhenaton, Mitra için kötü demedik, pagan dedik sadece.
Paganlık kötü değil, merak etme.
Pagan denilince cadılar, büyücüler akla gelmesin.
Sadece çoktanrıcılık da düşünülmesin.
Pagan kültlerinde doğa aşkı, doğa saygısı vardı.
O kültler yokoldukça doğaya olan saygı da yokoldu.

Ayrıca ezoterik olan pagan olamaz diye bir kayıt yok.

K.C. 05-10-2008 23:50

Sevgili Pante, özür dilerim konunu bölmüş gibi olacağım.

Akhenaton Mitraizm Hıristiyanlığa rakip bir din/kült olarak çıkmamıştır ortaya.
Mitraizm, Hıristiyanlık öncesinde de oldukça yaygın fazlaca taraftar toplayan bir dindir. Hatta yayılış hızı insanı hayrete düşürecek ölçüdedir.
Hıristiyanlık Romalıların resmi dini haline gelmemiş olsaydı Mitraizm karşısında yok olmaya mahkum bir din olacaktı.

pante 06-10-2008 18:54

Srvgili K.C. konu bölünmüşken ben de konu dışına çıkayım, yazmadan edemeyeceğim:

İntihale alıştık, yazılarımız birçok forumda alıntı gösterimeden kullanılıyor.
Varsın kullansınlar da, bazan dozunu kaçırıyorlar.
Daha ben yazımı tamamlamadan bir başka foruma aktarmışlar bile.

http://www.zekirdek.com/forum/putper...i-t155391.html

Augustin01 arkadaşımız büyük olasılıkla şu an 4. maddeyi bekliyordur. :)

Bir başka örnek de, benim de katıldığım bir forumda, hani gözünün içine baka baka derler ya, intihalci de forumda ben de, bloğumdaki yazımı asıyor. Peşpeşe 2-3 yazımı kullandı böyle. Ben ses çıkarmadım. Sevgili DreiMalAli sağolsun uyardı vatandaşı emeğe saygı diyerek.

Bloğumdaki yazıların tarih açısından kanıtlanması mümkün değil.
Allahtan TD forumunda da aynı yazılarım olduğundan sahip çıkamazlar.
Olur ya, yarın kitap yazmaya kalkışırız, kazaya uğramayalım. :)

pante 06-10-2008 19:59

4- Hac ve Tavaf

Önce Diyanet forumdan bir alıntı yapalım:

ÇEŞİTLİ DİNLERDE HAC
Hac ibadeti pek çok toplumda bulunmaktadır. Japonlar, ataları Güneş'in, bir gün, hâlen kendilerinin üzerinde ikamet ettikleri adaya inip çevrede dolaştıktan sonra tekrar göğe hareket etmiş olduğunu düşünürler. Atalarının kendilerine bahşetmiş olduğu bu şerefin hatırası olarak Japonlar, yaya olarak aynı güzergâhı izlerler ve bu onların haccı olmaktadır.

Hindistan'ın Hinduları başka bir hac telakkisine sahiptirler. Tanrı görülmediğinden, O'na tazimde bulunmak için ilâhî yaratıcı gücün en büyük tezahürlerinin ortaya çıkmış olduğu yerleri, ziyaret etmek gerekir. Ganj, en önemli nehirdir, tâ Himalayalardan Bengal Körfezi'ne kadar kıtayı sular ve hattâ denize açıldığı bir kayadan çıkan Ganj'ın kaynağını ziyaret etmek için yolculuk yapmak Hinduların en önemli haccıdır. Ganj, Alfahabad yakınında, diğer bir büyük nehir olan Jumma ile birleşir ve bu birleşme yerinde bilhassa ay ve güneşin tutulmaları gibi özellikle önemli vakitlerde yıkanmak da, Hindu dininin en büyük haclarından biridir.

Gotama Buda, kendi dinin vahyini bir yabani incir ağacı altında almış olmakla meşhurdur. Önce bu ağacı, sonra da bu kutsal ağacın eskiden varolduğu yeri ziyaret etmek Budistlere göre haccın konusunu oluşturmuştur ve oluşturmaya devam etmektedir. Bir dinin ermiş kurucusunun doğum yeri, onun defnedildiği yer, bir mu'cizenin meydana geldiği yer, çeşitli toplumlara göre yeryüzünün farklı bölgelerinde hac yapılmasının sebeplerini oluştururlar.

İslam öncesi Araplar'da Kabe putperestlerin en kutsal mabediydi ve bölge halklarının hac mekanıydı. Kabe eldeki kanıtlara göre İbrahim peygamber tarafından yapılmamıştır,Yaklaşık MÖ800 lü yıllarda yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca Kabe hiçbir zaman yahudiler ve hristiyanlar tarafından kutsal sayılmamıştır. Tevrat ve İncil'de Kabe ile ilgili tek bir ayet dahi olmaması bunu kanıtlamaktadır.
Kabe MÖ 800 lü yıllardan sonra putperestler tarafından "Allah'ın evi" olarak anılmaya başlanmıştır. (A Guide to the contents of Quran Faruq Sherif, Reading, 1995, pgs. 21-22., Muslim)


Putperestler Kabe etrafında 7 kez tavaf yaparlardı. Kureyş dışından gelen Bedevi putperestler tavafı çıplak olarak yaparlardı.
Putları ziyaret, Hacerül Esved taşına el sürme ve öpme, Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelme, şeytan taşlama hac ibadetinin en önemli ritüellerindendi.

Putperestlerin hac sırasında hep bir ağızdan yaptıkları telbiye de aynen şöyleydi:

Lebbeyk allahümme lebbeyk.
La şerike leke illa şerikun huve lek.
Temlikuhu ve ma-melek

AKHENATON 06-10-2008 20:33

Alıntı:

K.C.´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 132208)
Sevgili Pante, özür dilerim konunu bölmüş gibi olacağım.

Akhenaton Mitraizm Hıristiyanlığa rakip bir din/kült olarak çıkmamıştır ortaya.
Mitraizm, Hıristiyanlık öncesinde de oldukça yaygın fazlaca taraftar toplayan bir dindir. Hatta yayılış hızı insanı hayrete düşürecek ölçüdedir.
Hıristiyanlık Romalıların resmi dini haline gelmemiş olsaydı Mitraizm karşısında yok olmaya mahkum bir din olacaktı.


Mithra ; ne pağandır nede din. üzgünüm.Mithra egzoterik değildir.

http://www.turandursun.com/forumlar/...ead.php?t=6676

-InVi- 06-10-2008 22:00

Ibadetlerin sekli itibari ile bir benzerligin olmasi , garipsenecek bir durum teskil etmedigi gibi, Allahin var olan tevhidini hangi olgunluk mertebesinde hangi süreclerden gecerek geldigine dair bir göstergesi olarak kabul edilebilnir...
günümüzün hanefi müslümanlar ise ibadetlerinde sekil ile degil nihayetinde bir niyet ile basladigina inanilir, kiyam, kirat, rüküh ve secde ise sadece niyeti amele dönüstüren fiilerdir. niyeti ona ulasmak olmayan hic bir ibadetin kabul olmayacagi görüsünü benimserler. bilincli bir niyet ile yapilmamis her türlü ibadet, namaz'dan tutunda , oruca veya hacc ibadetine kadar, sadece yere yigilmak, allahin meleklerine secde edin dedigi bedeni ac birakmak ve turistik bir geziden hic bir farki olmayacaginin bilincindedir müslümanlar
asil olan ona sükür edip, ona ulasmayi dilemektir,
bazilari bunu muhammed peygamber gibi yapmayi dogru bulmak ile birlikte, sadece böyle bu tür bir ibadetin sahih / gecerli / kabul oldugnu öne sürerler.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:16 .