Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 01-04-2007, 15:06
yolcu yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 28 Mar 2007
Mesajlar: 39
Standart Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Maddecilik Fikri İflas Etmiştir * * *


Marksizm'in temeli olan Materyalizm, Tanrı fikrinin eski insanların bilgisizliklerinden doğduğunu, bugün de aynı fikrin bilimlerle ilim açısından ispatlanamayacağını öne sürüp, bunun aklen mümkün olmayacağını iddia ediyor.

Maddecilik, Karl Marks'a mahsus bir düşünce değildir; o, ta ilk devirlerden bu yana kendisini yer yer hissettiren felsefî bir fikir akımıdır. Meselâ Epikür, bir maddeci düşünürdür. Daha ilk devirde maddeci olmayan spritüalist feylesoflar, onun düşüncesini cerh eden fikirler serd etmiş ve farklı düşünceler ortaya koymuşlardır. Dahası Epiktetos gibi kimseler bununla yetinmeyip Epikür ile alay etmişlerdir. Aslında o, sağlam mesnetli bir fikir de ortaya atmamıştır. Kendinden evvel Ege'deki başka feylesofların madde mevzuundaki bir kısım düşüncelerini farklı bir üslupla yeniden ortaya atmıştır. Bu itibarla da onun düşünceleri, bunları tekrardan ibarettir.

Evet, maddiye fikri kadimden beri devam edegelmektedir. Esası da şudur: "Sadece madde diye bir şey vardır, müstakil bir ruhun mevcudiyeti söz konusu değildir." Bazıları ruha bir kuvve-i sâriye nazarıyla bakmış, bazıları ise o devirde bile "Enerjinin maddenin hâsılı veya bir dönüşmüş şekli olduğu gibi ruh, mânâ, düşünce ve harekât da maddenin hâsılıdır." demişlerdir.

O devirden günümüze kadar maddiyeciliği redde dair bir sürü eser yazılmış, Epikür ve Demokrit gibi maddeci filozofların bu mevzudaki fikirleri çürütülmüştür. Fakat daha sonra bunlar, Avrupa'da Hıristiyanlığa karşı reaksiyon gösteren bir maddiyeci cephe oluşturmuş ve bu düşüncelerini modern ilimlerle de destekleyerek onu âdeta ihyâ etmişlerdir.

Avrupa'dan ilimlerin adapte edilmesi ve bize aynen intikal etmesiyle, Batı'da dine, diyanete ve ruhçuluğa karşı gösterilen reaksiyon bizde de gösterilmiş ve bu meselenin bir hakikati varmışçasına aynıyla kabul edilmiştir. Bu ilmi, daha doğrusu felsefî maddiyeciliği (materyalizm), Karl Marks ve Engels ile tarihî maddecilik hâlinde (hususiyle daha sonra bir cemaatin iktisadî ve içtimaî hayatında onların fikri hâkim olmakla) biraz kuvvet kazanmış, güçlenmiş ve hakikati var zannedilmiştir.

Marks maddeyi esas almakta ve bunun ötesinde metafizik hiçbir şeye inanmamaktadır. Ona göre her şey bir bakıma maddenin hâsılıdır. Bu noktadan hareketle o, meselâ iktisadî hayatla alâkalı, "Bir insan, iktisadî durumunu düzenlerse her türlü huzur ve saadet arkadan gelir." demektedir. Binaenaleyh din ve güzel sanatlar gibi değerler tâli şeylerdir. Aynı zamanda bunların hepsi maddî refah üzerinde teessüs edecek hususlardır. Ancak kendi devrinde yine inanmayan bir içtimaiyatçı Durkheim gibi bazı düşünürler, dinin, güzel sanatların, hatta ırkın dahi insanların hayatında çok mühim bir rükün olarak müstakil bir yeri olduğunu söyleyerek ona karşı çıkmışlardır. Yani Marks'ın ortaya attığı fikirler herkes tarafından hüsnü kabul görmemiş, hem Müslümanlar, hem Batılı düşünürler, hem de pek çok milliyetçi tarafından daha o zaman cerh edilmiştir. Aynı zamanda onun düşüncelerinin menba ve menşe itibarıyla madde olarak çok eski maddiye fikrine dayalı olduğu, tekâmül ve içtimaî hayat mevzuunda Hegel'in düşüncelerini alt üst ederek papağan gibi onun sözlerini tekrar ettiği dile getirilmiştir.

Aslında Marks, içtimaî hareketler tarihini değerlendirerek sa'y ve sermaye mevzuunda doğruya yakın şeyler de söylemiştir ama bunlar seleflerinin düşüncelerini çağın idrakine göre sunmadan öte bir kıymet ifade etmemektedir. Onun maddecilik ve inkâr-ı ulûhiyet düşüncesi tamamen mesnetsiz iddialardır. Enfüse ve âfâka ait öyle delâil vardır ki, Hakk'ı inkâr etmeye ne mecal ne de mesağ vardır. Marks bütün bunları çürütecek hangi laboratuar tecrübesiyle o büyük iddialarda bulunmuştur. Bu iddialar mesnetsiz olsa da maddiyecilik adına bir şeyler söylenirken, biz hemen durup onu dinliyoruz. Kaldı ki bugün maddiyecilik tamamen yıkılmıştır. Hususiyle madde ile iştigal edenler, maddiyecilik fikrinin çözüldüğünü söylemektedirler. Abdülaziz Çaviş, İsmail Fenni Efendi, Hilmi Ziya Ülken, Fındıkoğlu ve daha nicelerinin yazdıkları eserler, pek çok delille hem maddiyeciliğin çöküşünü hem de Marks'ın fikirlerinin çözülüşünü ifade etmektedir. Ayrıca, bugün birçok Avrupalı yazar da onun tenakuzlarını anlatmaktadır. Bu kadar mecruh bir adamın, -affedersiniz- atmasyon bir sözünün her şeyden önce hüccet kabul edilmesi garip değil mi!..

Sâniyen, tevhid, nübüvvet ve Kur'ân mevzuunda Marks'ın hiç kabul etmediği öyle meseleler vardır ki, biz, bunları gayet açık seçik müşÃ¢hede etmekteyiz. Meselâ Hâlık'ın varlığına ve birliğine dair, ister nizam ve intizamdan süzülmüş; ister maddenin esasından ve kanunundan takattur etmiş olsun, ister şu âna kadar hayat mevzuunda tecrübelerin ortaya koyduğu hususlar olsun, ister insanın fikir ve ruhuyla alâkalı görüp duyduğumuz şeyler olsun, ister iç müşÃ¢hedeler yani vicdanın müşÃ¢hedeleri olsun, isterse Pascal ve Bergson'un ledünnî tecrübeleri (entüisyon) türünden olsun.. -o kadar delil var ki- bütün bunları görmezlikten gelerek kalkıp "materyalizm" demek zor olsa gerek. Kaldı ki bugün biz maddeyi Marks'ın istediği istikamette değil, Allah'ın mevcudiyetini ispat istikametinde de rahatlıkla değerlendirebilmekteyiz.

Evvelâ her şey gibi maddenin de tâbi bulunduğu bir nizam var; "Madde bu hâle gelirse böyle olur." sözü bunun tam izahı değildir. Engels, "Hücrenin içinde, DNA'ya şifreleme programını verdiğimiz zaman dıştan bir müdahaleyi kabul etme mecburiyetinde kalırız." diyerek, bazı hususlarda peşin kabulleri açıktan müdafaa eder. Birinin de kalkıp aminoasitler için aynı şeyi söylemesi mümkündür. Bu, şu camii, onun binasında kullanılan değişik parça ve parçacıklar meydana getirmiştir demek gibi olmayacak mıdır? Rica ederim buna kim inanır? İnsanın etrafında gözünün görüp görmediği ve hissedip hissetmediği o kadar şuurkâr işler cereyan etmektedir ki, insan, bunların o berrak simasına baktığı zaman, bu tür şuurlu hareket, tahavvülât ve tebeddülâtın kendileri şuurlu olmadığından kat'iyen bunların arkasında hâkim bir şuur ve ilmin işlediği anlaşılmaz mı? "Bunu böyle kabul edersek, dış müdahaleyi kabul edeceğiz." türünden yapılan açıklamaları, yenilmemek için minderin dışına kaçan güreşçinin durumuna benzetirsek çok görülmesin...

Sâniyen öyle delâil-i Kur'âniye vardır ki, bunları Marks ve emsali inkâr etse de bunların hemen hepsi de kevnî hakikatlerdir.

Ayrıca hadislere bakıyoruz. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) 14 asır evvel bir ekranda 14 asır boyu cereyan edecek hâdiseleri berrak simalarıyla hiç iltibas ve iştibaha meydan vermeden anlatmaktadır. Efendimiz'in lâl-ü güher sözleri içinde yakalayabildiğimiz, gayba âşina o nazarın gördüğü ne kadar hakikat varsa, sırasıyla bu devirde cereyan eden hâdiselerin yanına getirdiğimiz zaman en ufak bir tehalüf ve tezat müşÃ¢hede edilmemektedir. Binaenaleyh bunu madde ile izah etmeye imkân var mıdır? Maddenin hususiyetleri bellidir; bugün laboratuvarlardaki kimyevî neticelerle 1400 sene sonraki neticeleri söylemeye imkân yoktur. Kaldı ki bugün insanların elinde tecrübeye tâbi bir kısım imkânlar da var. Efendimiz'in bu mevzuda ifade buyurduğu beyanlarına intikal ettiğimiz zaman bunu madde ile izah etmeye imkân yoktur.

Bir de meselenin ledünniyat tarafı var ki avamın rüyalarından, havassın müşÃ¢hedelerine kadar bunu ne göz, ne de kulak halüsinasyonu ile izah etmek mümkün değildir. Biri, "Ben yirmi sene sonra zuhur edecek şeyi yirmi sene evvel gördüm." dese hilâf-ı vâki beyanda bulunulmamışsa bunu madde ile nasıl izah edersiniz? Işığın boyu belli, maddenin hâkim olduğu saha belli, tecrübenin sahası da bellidir. Buradan fiziğin ve maddenin ötesinde insanın münasebet kuracağı bazı şeylerin var olduğu anlaşılmaz mı?

Şunu da ifade ederek mevzuu noktalamak istiyorum. Bu kadar deliller karşısında Marks'ın maddeciliğine bir değer vererek üzerinde fazlaca durmayı şahsen zait sayıyorum. Yukarıda isimlerini verdiğim zevatın yazdığı kitaplar okunduğu takdirde bu konuda yeterli bilgiye sahip olunacaktır.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 01-04-2007, 18:00
Kont Kont isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 30 Mar 2006
Mesajlar: 100
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Bu yazıyı yazan şahsı okudun,şimdi doğru bir kitapçıya git ve Marx'ın eserlerine bir göz at bir kaç tane de kitabını oku...

Sonra ikisi arasındaki farkı gör.

Yukarıdaki adam Saidi Nursi ağzıya yazarak iki üç tane saf insanı kandırıyor yoksa Marx'ı çürütmek kiiim bu adam kiim?Yazıyı okuyunca da zaten Marx'ı çürüttüğüne dair en ufak kanıt yok.Topu sizlere atıyor,kitabını okuyun görün diyor.Bence de kitabını okuyun görün!

Yorumlamaya değecek iddiaları yok daha doğrusu hiçbir fikri yok,sadece laf kalabalığı var.Gene de bir iki söz edeyim.

"Bir Â*de Â*meselenin Â*ledünniyat Â*tarafı Â*var Â*ki Â*avamın Â*rüyalarından, Â*havassın Â*müşÃ¢hedelerine Â*kadar Â*bunu Â*ne Â*göz, Â*ne Â*de Â*kulak Â*halüsinasyonu Â*ile Â*izah Â*etmek Â*mümkün Â*değildir. Â*Biri, Â*"Ben Â*yirmi Â*sene Â*sonra Â*zuhur Â*edecek Â*şeyi Â*yirmi Â*sene Â*evvel Â*gördüm." Â*dese Â*hilâf-ı Â*vâki Â*beyanda Â*bulunulmamışsa Â*bunu Â*madde Â*ile Â*nasıl Â*izah Â*edersiniz?"

---

Bu materyalizmi çürütmez,buna ancak saftirikler inanır.Adamın biri ben bu olayı 20 yıl önce yaşadım demiş ve materyalizm çürümüş. Mantığa bakın hele!


"Işığın Â*boyu Â*belli, Â*maddenin Â*hâkim Â*olduğu Â*saha Â*belli, Â*tecrübenin Â*sahası Â*da Â*bellidir. Â*Buradan Â*fiziğin Â*ve Â*maddenin Â*ötesinde Â*insanın Â*münasebet Â*kuracağı Â*bazı Â*şeylerin Â*var Â*olduğu Â*anlaşılmaz Â*mı?"

---

Görüldüğü gibi yine kanıt yok,"ışık var,madde var o halde bunların ötesi de olmalıdır." gibi ancak bir çocuğun mantığıyla düşünen bir insan...

Ahmak bize materyalizmi çürütenleri de gösteriyor:

"Abdülaziz Â*Çaviş, Â*İsmail Â*Fenni Â*Efendi, Â*Hilmi Â*Ziya Â*Ülken, Â*Fındıkoğlu Â*ve Â*daha Â*nicelerinin Â*yazdıkları Â*eserler, Â*pek Â*çok Â*delille Â*hem Â*maddiyeciliğin Â*çöküşünü Â*hem Â*de Â*Marks'ın Â*fikirlerinin Â*çözülüşünü Â*ifade Â*etmektedir."


"Evvelâ *her *şey *gibi *maddenin *de *tâbi *bulunduğu *bir *nizam *var; *"Madde *bu *hâle *gelirse *böyle *olur." *sözü *bunun *tam *izahı *değildir. *Engels, *"Hücrenin *içinde, *DNA'ya *şifreleme *programını *verdiğimiz *zaman *dıştan *bir *müdahaleyi *kabul *etme *mecburiyetinde *kalırız."

Engels'in zamanında DNA'nın yapısı bilinmiyordu,nerede kullanmış Engels bunu?

Ayrıca DNA'nın yapısını bulan Watson ve Crick ateisttir.

Sevgili yolcu,uyan artık uykudan uyan...
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 01-04-2007, 18:24
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Yolcu arkadaşım, birincisi böyle uzun alıntıları kopyala-yapıştır yöntemiyle değil yazının olduğu orijinal sayfaya link vererek yapmanız gerekiyor kurallarımıza göre.

Konuya gelirsek, herşeyden evvel maddecilik felsefesinde olanların manevi değerlerde yani sanat, edebiyat, mizah ve benzeri yaşam alanlarında İslamcılardan çok daha başarılı olduğunu söylemem gerekiyor.

Örneğin Türkiye'nin yetiştirdiği ve dünyaca en çok beğenilen şairi Nazım Hikmet'tir. Mehmet Akif değil. Mehmet Akif'i Türkler ve daha ziyade de İslamcılar sever. Dünyanın pek umurunda değildir. Şiir, maneviyatımızın en önemli ifadelerinden biri ise bir maddeci olarak Nazım Hikmet'in, kendini maneviyatçı sanan İslamcılardan daha başarılı olduğunu kabul etmek gerekir.

Bir diğer manevi yönümüz gülmekdir, espridir, yaşama neşe katar zevk katar. Bir ateist olan Aziz Nesin hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde mizah sanatının önemli isimlerindendir.

Orhan Pamuk'da maddecidir ancak roman sanatının dünyadaki en önemli isimlerindendir. İnsan maneviyatını bilmeyen birisinin roman sanatından anlaması mümkün değildir.

Maneviyatı tek eline aldığını sanan İslamcıların aslında maneviyattan anladıkları Kuranın yazdıklarına tapmaktır. O kurallara boyun eğmeyi manevi üstünlük sanarlar. İnsan maneviyatının Kuranda konu edilen alanları dışındakileri küçümsedikleri manevi değerler islam ülkelerinde bin yıldan beri çöküntü içindedir. Bu manevi çöküntü içinde bilimin, tenolojiinin, hukuğun ve demokrasinin gelişmesi mümkün olmamıştır.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 01-04-2007, 21:11
ziggurat ziggurat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 26 Jul 2006
Mesajlar: 187
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Maddecilik ölmüs öyle mi?Bunu söyleyen haltetmis.Evrende maddeden bagimsiz olan bir olay gösterebilir misiniz?Eger ruh denilen insanin bazi duygulari,düsünceleri maddeden bagimsiz ise nicin basina sert bir cisimle vurulan kisi ölüyor veya sersemliyor.Beynin ön sol lobunda bulunan mercimek tanesi kadar bir bölge var.Bu bölge insandaki ahlaki davranislarini belirliyor.Trafik kazalarinda veya bir baska nedenle bu bölge hasar görürse ,kazaya ugrayan kisi ahlaki zaaflar gösterebiliyor.Örnegin toplum icinde utanmadan masturbasyon yapabiliyor,tuvaletini yapabiliyor ve daha baska ahlaki eksiklikler gösteriyor.Beynin hipotalamusunda bir bölgeye elektrotla akim veren Italyan bilimadamlari ,bu akima maruz kalan kisilerin hangi dilde konusuyorsa o dilden bildigi bütün küfürleri savurdugunu gözlemlemislerdir.
Baska bir örnegi uzayda Karadelikler denilen müthis yildizlardan verebiliriz.Bu yildiz müthis kütlesi ve cekimi ile bilinmekte.Öyle yüksek derecede cekimi var ki isik bile bu yildizlardan kacip kurtulamiyor.Ama gittikce sifir hacime dogru kücülüyor.Bu kücülmede de radyasyon yayarak ve kütlenin enerji bicimine dönüserek yok oluyor.Yine Bing bang olayindaki gibi enerji maddeye ,madde enerjiye dönüsüyor.Evrende hersey proton,elektron,nötron ,pozitron ve bunlarin elektriksel degisim ve dönüsümlerinin ürünüdür.Cennete bile madde ile gidebilirsiniz.Yani paraniz varsa cami yaptirin ,hacca gidin,yosullara yardim edin,zekatinizi verin bol bol sevap kazanin daha para ile neler neler yaparsiniz.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 01-04-2007, 21:26
maddeoz maddeoz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 14 Apr 2006
Bulunduğu yer: İzmir
Mesajlar: 286
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

yukardaki yazı fettulah gülenin sitesinden kopyadır.
tipik cami cemaati.
hocaları anlatır, onlar dinler.
camide ne soru soran vardır ve de karşı çıkmak mümkündür.
hoca ne derse odur.
yolcu arkadaşta bu yolun yolcusu belli.
mep burda olsaydı bi kaç şey söylerdi belgeseliyle alakalı belki

Ayrıca keşke şu h.y., f.g. talebeleri bilimsel haberleri dini yayınlardan değil de, doğrudan bilimsel kitap, makalelerden okusalar (misal kütüphaneler, misal bilim teknik) o vakit madde'ye nesnel olarak bakacaklardır eminim. Ama nerdeee-eee, bizim şakirt takımının önceliği dini bilglier olduğu, önce dinin doğruluğunu tartışmasız kabul edip, bilimi onun üstüne kurdukları (ya da ona göre gördükleri) için tüm bilimsel çalışmaların tek baş rol oyuncusu "madde" nin (+maddeciliğin) bile kıyasıya (üstelik onlara göre bilimsel-?-) eleştirisini böylesine kolayca (sorgulamadan) benimseyip, sindirebiliyorlar (dedik ya işte tipik cami cemaati). Bu durum onlar açısından gerçekten de çok üzücü (hani paso bizim için üzülüyorlar ya, vaah, vaah cehennemde cayır cayır çıra-?- olcaksınız diye biraz da biz üstlenelim aynı rollü değil mi *-)).
Ne diyeyim cenab-ı hak (?) yardımcıları olsun gayri...

Edit: Madde Özdür, Öz Maddedir (reklamlar...)

http://maddeoz.blogcu.com
Alırım anahtarını elinden şakirtt !..
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 01-04-2007, 22:06
mhmd mhmd isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 23 Dec 2005
Bulunduğu yer: sonsuzluktan
Mesajlar: 3.326
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Sn. yolcu,

Bir de ben yorumlayayım;
Yüce yaradanın ayetlerinden bahsediyoruz. Ayetler derken, tüm var olanlar olarak da kapsamı belirlemekte fayda var. Yaratılmış, var edilmiş şeyler esasen maddedir.
Tüm ayetler hakkında, kutsal kitabımız; "-Akletmezmisiniz, düşünmezmisiniz..." diye de uyarı devamlı verilmektedir.
Bu bilgilerin ışığında, maddenin yapısı, evrenin kurallarını anlamaya çalışmak, anlamlandırmak ve formüle etmek demek değil midir?
Aynı zamanda, yüce yaradanın ayetlerini açıklama ve uyarılarını algılayarak yaşama anlamına gelmez mi?
Esasen bizler sapla samanı karıştırmışızdır.
Bir zamanlar bir arkadaşın parmak hikayesi vardı. Ne hazindir ki; kendisi, o parmağa bakarken bu örneği vermişti.
Günümüzde Ayetlerin peşine düşenlere biz Materyalist diyoruz.
Ne zaman gözümüzü parmaktan ayırıp da işaret ettiği yere bakacağız dostum?

Hatalarımızı, cehaletimize bağışlayın
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 01-04-2007, 22:20
mhmd mhmd isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 23 Dec 2005
Bulunduğu yer: sonsuzluktan
Mesajlar: 3.326
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Sn. Cem,

Vermiş olduğunuz örnekler yanlıştır. Mehmet Akif ile Nazım Hikmetin değerini neye göre karşılaştırdınız merak ettim.
Özellikle sanat, edebiyat ve mizah gibi duygulara hitap eden alanlarda milli görüş ve eserler veren kişiler, pek tabiidir ki o milletin dışında beğeni kitlesi bulamaz.
Dış ülkelerde beğeni kitlesi bulamamış olan bu insanların değeri diğerlerine göre daha düşük olduğu sözüne katılmıyorum.

Hatalarımızı, cehaletimize bağışlayın
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 01-04-2007, 23:06
dilaver - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
dilaver dilaver isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 28 Sep 2006
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 12.080

Onur Üyeliği Başarı Ödülü Başarı Ödülü 

Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

Sn Mhmmd

* * *İzin verirseniz Cem'e şöyle bir ekleme yapabilirim. Türkiye'nin uluslararası degerleri hep meteryalistler arasından çıkmıştır. Türkiye'nin uluslararası planda tanınmasına yol açan bilim ve düşün adamlarının büyük bir çogunlugu ( belki de tamamı ) meteryalisttir.

* * *Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Orhan Pamuk örneklerine ben Yaşar Kemal, Cahit Arf, Ekrem Akurgal örneklerini de eklemek istiyorum. Herhalde Sedat Alp i de bunlara ekleyebiliriz.

* * *Geçmişte kalan bir iki tarih adamı ile belki günümüzde de geçerli bir ki mimarı saymazsak maddeci olmayan kesimden örnek çok yok gibidir.

* * *Degerlerinin kıyaslaması geldikleri sonuçlardan belli degil mi. Bir tanesi tüm dünyayaya hitab edebilmiş, digeri ise ancak kendi milli sınırları içerisinde kalabilmiş. Bir tanesi tüm insanlıgı kucaklayabilecek ölçüde tüm kalıplarını aşmış, digeri ise ancak ümmetine hitap edebilmiş.

* * * Hani hep kıstaslarımızı insanlık açısından ele alıyoruz ya.


* * * saygılarımla
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 01-04-2007, 23:14
Cemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cemal Cemal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 31 Mar 2006
Bulunduğu yer: şirrinmişirrin egemino canlıuzurlu bi sayilgassabasının şirim bi beldesimden tefrişediyom sitteye.
Mesajlar: 1.147
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

yOLCUm..şindi ben öle toorik şelerle şuanda pek ilgilenmiyom.
Yannız sana bi soru sorcem.büttün sammiyetinne cevap ver.
Bu matdeçiliin iflası.
peşin satamayıp hep verese vermesinden olabilirmi*? 8O

samimi cevabına bekliyom son YolcUM..
(yaw abim sana bu kadan cevap verildi..
hiç cevapiplemediine göre.. sen yolamı devamettin yoosam.... veyama takattur etmişmi oldun,)(ne demekse o..)

deVe yaŞŞar..( :arrow: ceMaLin arkadaşı)

'Biri senin hakkında kötü bir şey söylerse
sakın kızma ama şöyle karşılık ver:
Hakkımda bunu söyleyen hiç şüphesiz başka kusurlarımı bilmiyormuş.
Bilseydi, sadece bunu söylemekle kalmazdı!
'
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 01-04-2007, 23:22
seyyah3441 seyyah3441 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 17 Oct 2006
Mesajlar: 125
Standart Re: Maddecilik Fikri İflas Etmiştir

EY *AKIL YOKSUNU *"F" TİPİ ÖRGÜTLENME MÜRİDLERİ...............

MADEM MADDECİLİK ÖLDÜ, NİYEO ZAMAN *MUHTEREM ÖNDERİNİZ AMERİKA *BİRLEŞİK DEVLETLERİ *NDE......

MANEVİYATI HZ. MUHAMMED'İN YAŞADIĞI VE ÖLDÜĞÜ COĞRAFYADA DAHA YOĞUN YAŞAMAZMIYDI....NEDEN BU BÖLGEYE DEĞİL DE BİR ZAMANLAR DECCAL İLAN ETTİĞİ ÜLKEYE *GİTTİ.....

HOŞ BİZ NE *SÖYLESEK BU BEYİNSİZLERİ DÜŞÜNMEYE İKNA EDEMEYİZ...ZİRABEYİNLERİNDE BOZ MADDE YERİNE SÜMÜKÜMSÜ YAPI VAR BU YARATIKLARIN....
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:01 .