Programımız

Turan Dursun Kolektifi Programı

1. Turan Dursun Kolektifi (TDK) aydın ve cesur insan Turan Dursun anısına oluşturulmuş bağımsız bir internet kolektifidir. İnsanın genel anlamda özgürlüğünü ve her türlü tabudan kurtulması gerektiğini savunur. Ancak kendisine ana etkinlik alanı olarak dinlerden özgürleşmeyi seçmiştir

2. TDK, hümanist bir temel üzerinde ateistleri, agnostikleri ve kendisini teistlerden ziyade ateistlere daha yakın hisseden deist, panteist ve panenteistleri internet ortamında bir araya getirmeye ve dayanışma ortamı sağlamaya çalışır.

3. TDK, programında belirtilen ilkeler ve hedefler doğrultusunda ve tüzüğünde belirtilen iç kuralları çerçevesinde çalışır. Bu amaçla web siteleri açmaya, çeşitli projeler üretmeye ve bunlara etkin katılımlar sağlamaya çalışır.

4. TDK'nin ana yayın organı Turan Dursun Sitesi'dir (www.turandursun.com). Uluslararası iletişim ve dayanışma amaçlı İngilizce yayın organı ise www.turandursun.net'dir.

5. TDK ve onun yayın organları herhangi bir siyasal partinin, derneğin veya kuruluşun uzantısı değildir ve olamaz. Ancak ortak amaçlar doğrultusunda çeşitli sivil toplum kurumlarıyla ortak hareket edebilir, kampanya açabilir veya bu amaca yönelik oluşumlarda yer alabilir.

6. Ülkemizde her ateist veya her dinlerden özgür kendisini olduğu gibi rahatça ifade edebilmelidir. Bunun için ateistler ve dinsizler üstündeki toplumsal baskı ortadan kalkmalıdır. Din olgusunun saygı sınırları içinde eleştirilmesi, ifade özgürlüğü sınırları içinde kabul edilebilmelidir.

7. Ateist ve diğer din karşıtı felsefede olan bireyler toplumumuzda yakın bir döneme kadar bu paydalarında kurumsal olarak bir araya pek gelemediler. İnternet ortamının yarattığı olanaklar sayesinde bu durum son yıllarda ortadan kalkmaktadır. Artık ateistler ve diğer din karşıtı felsefede olanlar en azından internet ortamında bir araya gelip seslerini duyurmaya başladılar. TDK hem bu var olan oluşumu devam ettirmeyi ve geliştirmeyi hem de gelecekte bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmeyi, en azından böyle bir kuruluşun temellerine önemli katkıları olan bireylerin yetiştiği yer olabilmeyi kendisine hedef belirlemiştir.

8. TDK, uygarlığın tüm kültürel birikimlerinin insanlar tarafından yaratıldığını savunur. Sadece bilim ve sanatın değil din ve ahlakın da insan aklının ürünü olduğunu savunur. Bu anlamıyla TDK sekülaristtir, insan merkezlidir.

9. TDK, yaşamın milyonlarca yıllık evriminin bir sonucu olduğu bilimsel tezine sahip çıkar. İnsan bu evrimin sonucunda meydana gelmiştir. İnsan, evrende hem bir nokta kadar küçük ve ilk bakışta önemsiz ama özünde sahip olduğu duygularının anlamlandırma ve yönlendirmesi, aklının ise rehberliği ile toplumu, doğayı ve kendisini anlama ve değiştirme potansiyeline sahiptir.

10. TDK eleştirel düşünme ve aydınlanma geleneğini sahiplenir, mutlak hakikati bulduğunu sanan din ve ideolojilerin dogmalarına karşı çıktığı kadar, daha doğru olanı arama sürecinden tamamen vazgeçen ve insan aklının iflasını ilan eden sınırsız rölativizm ve nihilizm çizgisine de karşı çıkar.

11. TDK, "Dinlerden Özgürlük" sloganıyla ifade etmeye çalıştığı anlayışını insanın genel kapsamlı özgürlüğünden bağımsız ele almaz. "Dinlerden Özgürlük" ancak ve ancak insanın genel anlamda özgürlüğü savunulduğunda anlam kazanabilir, hak ettiği değeri bulabilir. Bu çerçevede TDK sadece dinsel tabulara değil her türlü tabuya karşıdır. Din, ulus, sınıf, devlet, devrim, parti gibi kavramlara atfedilen „kutsallık“ kavrayışına dayanarak insan temel hak ve özgürlüklerinin baskı altına alınmaya calışılmasına ve sindirilmesine karşı çıkar. İnsan aklını önemsizleştiren ve üretilmis olan kutsal tabular ve yasaklarla özgür düşüncenin önüne engeller koyan yaklaşımları kabul etmez. Hiç bir "peygamber", lider, yönetici, ideolog vb. insan aklının eleştirel özgürlüğünün önünde olamaz.

12. TDK, dinsel birliktelikle tanımlanan ümmet toplumuna karşı çıkışını nasyonalizm penceresinden değil enternasyonalizm penceresinden yapar. Bu anlamda ulus devletin ümmet toplumuna karşı zaferini nihai bir son olarak değil enternasyonalizme giden yolda bir ara evrimsel basamak olarak yorumlar. Laik ulus devletini genel dünya tarihi içinde bir gelişme olarak görmekle beraber onu kutsamaz. İnsanlığın din temelinde bölünmesi yerine ulus temelinde bölünmesinin özde aynı olduğunu savunur. Bu çerçevede İslam dinine ve bu dinin yaygın olduğu Ortadoğu ve Arap toplumlarına ateistlik adına Türkçülük açısından yapılan saldırılara karşıdır.

13. TDK, dinlere karşı entelektüel ve kültürel mücadeleyi ana etkinlik alanı olarak kabul etmekle beraber kişilerin ve toplumların din dışında çok sayıda güçlü sosyal ve ekonomik etken tarafından etkilendiğini de kabul ettiği için insanlara, toplumlara ve onları ilgilendiren genel politik konulara salt din açısından yaklaşmaz. TDK çeşitli konulardaki safını dinsel saflaşma esasına göre kurmaz.

14. TDK, hümanist bir temelde sadece geleneksel dinlere değil, insanı önemsizleştiren ve kendine yabancılaşmasını güçlendirmeye çalışan ayrımcı ve ötekileştirici felsefelere de karşı çıkar. Sitemiz barıştan, demokrasiden, evrensel hukuk ilkelerinden yana taraftır. Ölüm cezasına ve işkenceye karşıdır. Herkes için ifade, düşünce, inanç ve örgütlenme özgürlüğünü, adil yargılanma ve savunma özgürlüğünü savunur.

15. TDK, insanın bedensel, ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermediği sürece kutsal olduğu ileri sürülen varlıklara yapılan çeşitli ibadet biçimlerine inanç özgürlüğü çerçevesinde yaklaşır. Çeşitli dinlerde var olan ayinler, toplu namazlar, ibadet ve dualara ve aynı şekilde din dışı görünen felsefelerde önemli bir yer tutan toplu yemin içmeler, marşlar, saygı duruşları, lider tapınımları gibi ayin niteliğindeki gösterileri de aynı çerçevede değerlendirir. Buna karşın bu ayin ve törenleri, insanı önemsizleştirme ve kutsal varlıkları insandan daha üstün kılma çabasının bir parçası olarak eleştirir ve zorunluluk haline getirilmesine kesinlikle karşı çıkar.

16. Kolektifimiz, aydın insan Turan Dursun anısına kurulmuş olmakla birlikte sadece Turan Dursun'un makaleleri ile kendisini sınırlamış değildir. Ayrıca onu tüm görüşlerini doğru kabul eden, tabulaştıran, tarikatvari bir yapılanma da değildir. Eğer böyle olsaydık, dinlerde eleştirdiğimiz noktaları kendimizde de yaratmış, kendimize ve özgür düşünceye yabancılaşmış olurduk. Biz bunun yerine akılcı perspektif ile Turan Dursun'a bakmakta ve onun aydın cesareti ile eleştirel akılcılığını öne çıkarmaya çalışmaktayız.