Eski Tüzük

^

Giriş:
-Tanımlama ve Temel Amaçlar
Organlar:
- Dinlerden Özgürlük (DÖ) Grubu
- Site Meclisi
- Forum Yöneticileri
- Yönetim Kurulu
- Disiplin Kurulu

Forum Kuralları


Disiplin YönetmeliğiTanımlama ve Temel Amaçlar :


1- Turan Dursun Sitesi aydın ve cesur insan Turan Dursun anısına oluşturulmuş bağımsız bir internet sitesidir. Sitemiz, ateizm, deizm, panteizm, panenteizm ve agnostizm gibi din karşıtı felsefeleri benimsemiş olan bireyleri bir araya getirerek, bireysel-toplumsal gelişime katkıda bulunma ve ortak amaçlar doğrultusunda dayanışma amacı güder.

2- Turan Dursun sitesi 1.maddede sınırları çizilen amacın dışında faaliyet göstermez, herhangi bir siyasal partinin, derneğin veya kuruluşun uzantısı olamaz. Tanımlanan amaçlar doğrultusunda sivil toplum kurumlarıyla ortak hareket edebilir kampanya açabilir veya bu amaca yönelik oluşumlarda yer alabilir.

a) Ateist ve diğer din karşıtı felsefede olan bireyler toplumumuzda yakın bir döneme kadar bu ortaklıkları temelinde bir araya pek gelemediler. Genellikle ayrı kaldılar. İnternet ortamının yarattığı olanaklar sayesinde bu durum son yıllarda ortadan kalkmaktadır. Artık ateistler ve diğer din karşıtı felsefede olanlar en azından internet ortamında bir araya gelip seslerini duyurmaya başladılar. Bu oluşum, gelişimini sürdürmelidir. Bu açıdan sitemiz, gelecekte bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmeyi, en azından böyle bir kuruluşun temellerine önemli katkıları olan bireylerin yetiştiği yer olabilmeyi kendisine hedef belirlemiştir.

b) Bu ülkede her ateist veya her dinsiz kendisini olduğu gibi rahatça ifade edebilmelidir. Bunun için ateistler ve dinsizler üstündeki toplumsal baskı ortadan kalkmalıdır. Bu ülkedeki herkes dolaylı veya dolaysız yoldan baskı ile Müslüman yapılmaya çalışılmamalıdır. Din olgusunun saygı sınırları içinde eleştirilmesi, ifade özgürlüğü sınırları içinde kabul edilebilmelidir. Laik devlet olmanın gereği olarak; Devlet bütçesinden din işlerine pay ayrılmamalı, din işleri özel kuruluşlarca Devlet denetiminde faaliyet gösterir mahiyette yeniden yapılandırılmalıdır.

c) Zihinleri din tabusundan kurtarmaya çalışmak, toplumumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Yüzyıllardan beri gerek bizim toplumumuzda, gerekse İslam'ın yaygın olduğu diğer toplumlarda İslam dinini eleştirmek hatta irdelemek, hukuksal suç, en basitinden ahlaksal suç olagelmiştir. Avrupa toplumları da orta çağ döneminde bunu en ağır şekliyle yaşamıştır. Ancak rönesans ve reform döneminden itibaren Avrupa toplumları bu tabuyu kırmış ve gelişimlerinin önünü açabilmiş, böylece gerek bilim gerekse de hukuk ve demokrasi alanında büyük atılımlar başarabilmişlerdir.

d) Toplumun önemli bir kesiminin kutsal kabul ettiği dinsel değerleri eleştirmek, hakaret etmek demek değildir. Dinlere ve kutsal kabul edilen değerlere yapılan eleştirilerin hakaret olarak algılanması da, muhafazakar- dindar çevrelerde sık gözlenen bir tepkidir. Eleştirilerimizin anayasal dayanağı ifade özgürlüğüdür. Uluslararası alanda ise İnsan Hakları Beyannamesi'dir.

e) Dünyaya bakış açımız; dinlerin, dinlerin tasvir ettiği tanrının, cennet-cehennem, melek-şeytan, cin, peygamberlik gibi usdışı kavramların akla dayalı reddinden öte yaşamın gerçekliğini temel alan hümanist anlayışı savunmaktır. Uygarlığın geliştirilmesi ve insanlığın mutluluğu için barışın ve demokrasinin, adaletin, hak ve fırsat eşitliğinin sağlanması, tabiatın korunması, bilimsel ve sanatsal yaratıcı etkinlikler, insanlararası dostlukların gelişmesi, kısacası sadece ve sadece dünyevi amaçlı etkinliklerle mümkündür diye düşünüyoruz. Böylece bizler sadece dinlere, sadece "bir şeylere" karşı çıkmanın ötesinde de kendimizi tanımlamakta, kendi pozitif değerlerimizi ortaya koymaktayız. Ateistler ve dinsizler, sadece "bir şeylere" karşı çıkan, sadece muhalefet eden insanlar değildir.

f) Yaşamın anlamının ne olduğu ve ölüm gerçeğinin içimizde yarattığı kaygıların çözümü sadece bireylerin iç dünyalarında ele alınabilecek öznel konulardır. Dinler, bu sorulara yanıt verdiklerini iddia etseler de bizce bunlar doğru değildir. Bu soruların ve kaygıların yanıtları ve çözümleri ne bir dinde, ne bir ideolojik, felsefi veya ahlaki öğretide ne de bilimde bulunabilir. Bunlar bireysel, öznel hayatın parçalarıdır. "Ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Kabe'de değil" atasözü de bu düşüncemizi ifade eder.

g) Sitemiz, aydın insan Turan Dursun anısına kurulmuş olmakla birlikte sadece Turan Dursun'un makalelerini kendisine sınır edinmiş değildir. Ayrıca onu tüm görüşleriyle doğru kabul eden, tabulaştıran, tarikatvari bir yapılanma da değildir. Eğer böyle olsaydık, dinlerde eleştirdiğimiz noktaları kendimizde de yaratmış olurduk. Biz bunun yerine bilimsel-akılcı perspektif ile Turan Dursun'a bakmakta, bunun sonucunda onun doğrularını çoğunlukta, hatalarını ise azınlıkta görmekteyiz. En önemlisi ise dinlerden özgürleşmenin insanlığı daha güzel yerlere getireceği düşüncesinde onunla aynı paydadayız.

3- Turan Dursun sitesi demokrasiden, insan hak ve özgürlüklerinden, barıştan yana taraftır.

4- Turan Dursun Sitesi, ırkçılık içermediği ve şiddete teşvik etmediği sürece, siteyi yasalar karşısında zor durumda bırakmayacak nitelikteki her türlü düşüncenin ifade edilebilmesinden yanadır.

Dinlerden Özgürlük (DÖ) Grubu :


5- TD Sitesinin varoluş gerekçelerini paylaşan üyelerimizin katıldığı ateizm, deizm, panteizm, panenteizm ve agnostizm gibi din karşıtı felsefeleri benimsemiş olan bireyleri bir araya getirerek, bireysel-toplumsal gelişime katkıda bulunma ve ortak amaçlar doğrultusunda dayanışma amacı güder. En az bir ay süre ile siteye aktif katılımda bulunmuş, dinlerden bağımsız deist, agnostik, panteist, panenteist ve ateist üyelerden oluşur. DÖ Grubu’na üyelik için yapılan başvuru grupta tartışılır ve değerlendirilir; olumlu bulunanlar onaylanır.

Site Meclisi:


6- Altı aydan fazla bir süredir site üyesi olan DÖ Grubu’nun ‘kıdemli’ vasfına sahip üyelerinden gönüllü olanlar Site Meclisi’ni oluştururlar. Site Meclisi, sitenin yasama ve temel seçim organıdır.

7- Site Meclisi, 3 kişiden oluşan başkanlık divanını çoğunluk esasına göre kendi içinden seçer. Meclis başkanlık divanı üyeleri site meclisi üyelerinin salt çoğunluğu ile ve 1 yıl için seçilir. Divan üyelerinin azami görev süresi 2 dönemle sınırlıdır. Başkanlık divanı üyelerinden sonra en çok oyu almış olan 3 meclis üyesi yedek üye olarak belirlenir. Divan üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması durumunda en fazla oyu almış olan yedek üye divan üyeliğine getirilir. Divan üyeleri oturumlari yönetecek üyeyi ve o oturum süresince başkanlık divanı sözcüsünü kendi aralarinda belirlerler. Oylamaya sunulacak madde secenekleri divan tarafindan belirlenir. Divan kararlari salt cogunluk ile alinir.

8-
Site Meclisi her uc ayda bir kendiliginden toplanir. Bunun disinda YK'nin, başkanlik divaninin ya da üyelerinin beşte birinin ortak imzalı çağrısı üzerine olaganustu toplantıya çağrılabilir.

Site Meclisi Üyeleri önceden haber vermek kaydıyla ve mazeret bildirerek oturumlara katılmama hakkına sahiptir. Mazeretsiz olarak üst üste iki birleşime ya da peş peşe 3 oylamada meclis oturumlarına katılmayan üyenin ‘meclis üyeliği’ düşer. Üyeliği düşen üyenin bu hakkı yeniden kazanabilmesi için DÖ Grubundaki sürekliliği ve aktif katılımının meclis başkanlık divanı tarafından izlenmesi ve en geç üç ay içerisinde bunun sonucunda olumlu karar alınması gerekir.

9- YK ve DK Üyeleri Site Meclisinin salt cogunluğu ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilirler. YK ve DK üyeleri üst üste en fazla 3 dönem için seçilebilirler.

10- YK ve DK Üyeleri’nin sayısında herhangi bir sebeple eksilme olması halinde Site Meclisi olağanüstü toplanarak (oturumla) YK ve DK’nun önerdikleri arasından yeni isim/isimler tayin eder."

11- Site Meclisi, site tüzüğündeki değişiklikleri gerçekleştirir ve tüzüğe (gerekli) eklemeler(i) yapar. Yapılacak değişiklik ve eklemeler için, oturumdaki üyelerin en az yarısının oylamaya katılması ve oylamaya katılan üyelerin 2/3’ü oranında çoğunluk gerekir.

12- Site politikalarını denetler ve yeni politika önerilerini YK’na götürür.

13- YK Üyeleri hakkında güvenilirlik ve yeterlilik görüşmeleri yaparak uygun gördüğü takdirde 2/3 çoğunlukla belirlediği YK Üyesi’ni azledebilir"

14- Site meclisi, kendi işleyişiyle toplantı ve çalışma kurallarını düzenleyen yönetmeliği, site tüzüğüne uygun olarak kendisi oluşturur.

Forum Yöneticileri :


15- En az 3 ay site üyeliği esası alınarak ; D.Ö. grubu üyeleri arasından site forum alanlarını yönetmek amacıyla YK tarafından seçilir.

16- Forum yöneticileri en az bir forumun işleyişinden, düzeninden ve disiplininden sorumludurlar.

17- Kıdemli üyelerin uyguladıkları tüzük ihlallerinden uyarı gerektirenlerin haricindekiler için DK ya başvurulur. Kıdemli üyelerin uslup bozukluguna sahip iletileri forum yöneticileri tarafından editlenebilir ya da ileti sandık odasına kaldırılarak üye ceza puansız olarak ikaz edilebilir. Daha ağır yaptırım gerektiren iletiler karşısında DK ya başvurulur ve ileti sandık odasına kaldırılarak yazar ceza puansız olarak uyarılır. Kıdemli üyenin forum yöneticisine zorluk çıkarması ve ısrarcı tavrını sürdürmesi halinde forum yöneticisi, kıdemli üyenin DK kararı sonuçlanana kadar denetime alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu durumdaki kidemli üye DK'dan iki gün icinde onay almak kosulu ile YK üyeleri tarafindan da gecici olarak denetime alinabilir.

18- Bilgi vermeksizin siteden yirmi günden fazla süreyle uzak kalan Forum Yöneticisi istifa etmiş kabul edilir. Forum Yöneticileri 5 günden fazla bir süre ‘katılımda bulunamayacakları’ bilgisini Modlar forumuna iletmek ve süresini bildirmek zorundadır.

19- Forum yöneticileri YK nın verecegi kararla görevden azledilebilirler

20-
Forum yöneticileri sorumlu oldukları forumun ve başlıkların düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile görevlidirler. Onlardan beklenen tüm konuların ait oldukları alt başlıklarda düzgün ve içerikli bir şekilde yer alması, sorumlu oldukları forumun nitelikli konu ve mesajlarla zenginleşmesinin sağlanmasıdır.

Yönetim Kurulu :


21- TD sitesi YK tarafından yönetilir. YK üyeleri site meclisi tarafından en az bir senedir site üyesi olan kıdemli forum yöneticileri arasından seçilir.

22- YK üye sayısı beş olup, karar yeter sayısı üçtür.

23- Site Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sayısında herhangi bir sebeple eksilme olması halinde, kurul bu eksikliğin giderilmesi için Forum Yöneticileri arasından belirlediği adayları Site Meclisi’ne önerir. Yeni üye/üyeler, önerilenler arasından Site Meclisi’nce seçilir.

24-
"Bir YK Üyesi'nin görevden azledilebilmesi için diğer YK Üyeleri'nin oy birliği ya da olağanüstü toplanan site meclisi üyelerinin 2/3 oy çokluğu gerekir."

25- Bir Yönetim Kurulu üyesi, en az beş gün olmak üzere görevinde bulunamayacak ise, forumdaki ilgili başlıkta ne kadarlık süre bulunamayacağını, nedeniyle belirtmelidir.

26- On günü aşan bir süre herhangi bir açıklama yapmaksızın kendisinden haber alınamayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş kabul edilir.

27- Yönetimin aktif şekilde işleyişini yerine getirmesi için, her gündem maddesi hakkında tüm üyelerden belli sürede düşüncelerini ortaya koyması istenir. Bu süre 48 saati geçmemelidir.

28- YK TD sitesinin politikalarını belirler ve uygular.

29- YK TD sitesinin çalışma gruplarını oluşturur ve bunların çalışmalarını denetler.

Disiplin Kurulu:


30- Site Meclisi üyelerinin en az iki senedir aktif olanları arasından salt çoğunlukla seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. YK üyeleri aynı zamanda DK üyesi olamazlar.

31- Site Disiplin Kurulu “tüm üyelerin eşit haklara sahip olduğu bilinci” ile site tüzüğünün doğru şekilde uygulanabilmesi için ‘forumlar’ ve ‘sohbet odası’ gibi alanlarda üslup ve seviyenin korunmasını, bilgiye ulaşma ve bilgi üretme süreçlerinin engelsiz ve kesintisiz gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.

32-
DK üyelerinin her biri forum yöneticisi yetkilerine sahiptirler, ancak forum yöneticisinin görevleri ile ilgili yükümlülükleri yoktur.

33- Kıdemli üyelerin disiplin olaylarını takip eder.

34- Herhangi bir moderatörün (forum yöneticisi) sevk ettiği disiplin konularını görüşüp karara bağlar.

35- Site Tüzüğü’nde tanımlanmamış durumların görüşmelerini yapar; disiplin kurallarıyla ilgili maddelerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılmasıyla ilgili olarak Site Meclisi'ne öneriler sunar.

36- Bir DK Üyesi'nin görevden azledilebilmesi için asil ve yedek DK Üyeleri'nin oy birliği ya da olağanüstü toplanan site meclisi üyelerinin 2/3 oy çokluğu gerekir.

Disiplin Kurulu Toplantıları:

37-
Disiplin kurulu 3 asil üye ile toplanır . Kurul bir üyesini D.Kurulu sözcüsü olarak seçer. Disiplin Kurulu'nun teşkilinden sonra ‘sözcülük görevi’ 3’er aylık dönemler halinde üyeler arasında dönüşümlü olarak yerine getirilir.

38- Asil üyelerden birinin oturuma iştirak etmemesi halinde kurul sözcüsünün çagrısıyla yerini birinci yedek üye alır. Birinci yedek üye meclis seçimlerinde en çok oy alan üyedir. Onun olmaması durumunda yerini ikinci yedek üye alır.

39- Asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle kuruldan ayrılması durumunda yerini birinci yedek üye alir. Ikinci yedek üye birinci yedek üye sayilir ve yeni bir yedek üye/üyeler Disiplin Kurulu’nun önerdigi isimler arasından Site Meclisince seçilir. Ayni islem yedek üyelerin ayrilmasi durumunda da yapilir.

40- Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu üyelerinden birinin daveti üzerine ya da YK dan intikal etmiş bir şikayet üzerine üç üyeyle toplanır ve çoğunluk usulü ile karar alır. Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden şikayetleri en geç bir hafta içerisinde karara baglamak zorundadır.

41- ''Disiplin Kurulu kararları kesindir. Forumlarda ve sohbet odalarında tekrar tartışmaya açılamaz veya üzerinde yorum yapılamaz. Kıdemli üyeler için verilecek ihraç cezaları site meclisince onandıktan sonra yürürlüge girer.

Forum Kuralları :


42- Uzun Metinleri Kopyala-Yapıştır Yöntemiyle Forumlarımıza Taşımayınız Kendi yorumlarınızı da katmadığınız sürece başka sitelerdeki yazıları kopyala-yapıştır (copy-paste) yöntemi ile forumlarımıza taşımayınız. Uzun kopyala-yapıştır mesajları genellikle sıkıcı olduğu ve okunmadığı gibi veri tabanımızın gereksiz büyümesine neden olmaktadır. Kopyala-yapıştır yöntemi kullanmak yerine ilgili web sayfasının linkini yazmayı tercih ediniz. Bilhassa uzun kopyala-yapıştır metinleri içeren mesajlar yöneticiler tarafından yazarı uyarılmaksızın silinecektir. Tekrarı durumunda kendisine disiplin cezası verilecektir.

43- Aşağıdakilere Benzer Başlıklar Açmayınız Aşağıdakilere benzeyen tarzda, genelleme içeren veya demagojik başlıklar açmayınız: -Mutlaka Okuyun -Çok önemli -Müslüman arkadaşlara duyuru -Mümin kardeşlere -Müslümanlar cevap versin -Ateistler cevap versin -Yapmayın kendinize gelin! -Bırakalım kitapları -Cahil kalmayın -Evrimcilerden bilgi istiyorum

44- TD sitesinin resmi iletişim ve yazışma dili Türkçe'dir, üyeleri ortak dil olarak Türkçe paylaşımına sahiptir. Farklı lisanlardan yapılacak yazılı alıntıların Türkçe karşılık ve anlamları ile birlikte asılması zorunludur. Ancak yabancı lisanlardan yapılacak link kopyalamaları, linkin neyi içerdigini belirtmek kaydıyla serbesttir.

45- Kişilik Hakları İhlallerine ve Hakaretlere Göz Yumulmayacaktır

a) Gerek bu forumun üyelerine gerekse de tarihsel, politik şahsiyetlere, çeşitli kurumlara; başka din, mezhep, ırk ve cinsiyetteki kişilere yönelik, onlar burada olmasa bile hakaret, aşağılama, kişilik hakkı ihlali içeren söz ve ifadelerde bulunulamaz. Bu tür mesajlar yöneticiler tarafından silinecek, ifade tarzına göre gerekli görülürse disiplin cezası verilebilecektir. Eğer yöneticilerin böyle bir müdahalede bulunmadığını, geciktiğini düşünüyorsanız, ilgili mesajın sağ üst kısmındaki kırmızı ünlem işaretine tıklarak "Mesaj Rapor Et" formunu doldurup gönderiniz. Böylece binlerce mesaj içinde yöneticinin ilgili mesajı arama sorununu da ortadan kaldırmış olursunuz.

b) Sitemizde pornografi veya vahşet içeren grafiklere, telif hakkı gerektiren e-kitap ya da bilgisayar programlarına yer vermek; bahsedilen içeriklerde link göstermek ve bunları paylaşıma davet etmek yasaktır.

46- İslam Dinine veya Başka Bir Dine, Onun "Peygamberine" Hakaret Etmeyiniz Bu sitenin dinlere karşı bir site olması, ateist veya din karşıtı üyelerimizin İslam'a, Muhammed'e veya başka dinlere hakaret etme serbestisini getirmez. Eleştirmek ve hakaret etmek farklı şeylerdir. Saygı temelinde dinlerin eleştirilmesinden yanayız. Dinlere hakaret içeren yazılara sitemizde yer verilmeyecektir. Böyle yazılar tarafımızdan silinecektir.

47- Yeni Başlık Açmadan Evvel Forumlarda Tarama Yapınız Forumlarımızda mesaj kirliliği yaratmamak için önce forum geçmişini tarayıp inceleme yapınız. Sizden evvel düşündüğünüz başlıklar üyelerimiz tarafından açılmış olabilir. Düşüncelerinizi açılan o başlıklarda yazınız. Aynı zamanda o başlığı da güncellemiş olursunuz. Böylece mesaj kirliliği yaratmamış olursunuz.

48- Konunuzla İlgili Foruma Başlık Açınız Hangi konuda yazmak istiyorsanız o konunun ele alındığı foruma yazmaya dikkat ediniz. Pano ana sayfamızda forum bölümlerimiz belirtilmiştir. Bu forum bölümlerinden uygun olanına başlıklarınızı açınız. Örneğin Turan Dursun'la ilgili başlık açmak istiyorsanız ''Turan Dursun Hakkında'' bölümüne yazınız. Başlıklarımızı açarken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edelim. En azından cümleye başlanırken büyük harfle başlanmalıdır. Cümle bitince nokta konmalıdır. Başlığın daha iyi anlaşılabilmesi için paragraf yapılmalıdır. Bu özellikleri taşımayan başlıklara forumumuzda yer verilmeyecektir.

49- Büyük Harflerle Yazmayınız Büyük harflerle yazmak internet dilinde bağırmak anlamına gelir. Bu nedenle çok gerekmedikçe büyük harflerle mesajlarınızı yazmayınız. Büyük harflerle yazılan mesajlar silinerek üye uyarılacaktır. Tekrarı durumunda disiplin cezası verilecektir.

50- Yeni Üyelere Başlık Açma Koşulu Yeni üye forumlarda başlık açabilmek için hali hazırdaki konulara en az 10 mesaj yazmış olmalıdır. Üye bu sayede forumun işleyişi ve konular hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Ancak yeni üye mesaj kotasını doldurmadan "Tanışalım" isimli bölümde kendini ifade edebileceği bir yeni başlık açabilir. Demagojik, önyargılı genellemeler içeren yada kişiler adına açılmış başlıklar içeriği ne olursa olsun silinecektir. Bilgi amaçlı olmayan, düzey düşüren başlıklara izin verilmeyecektir. Örneğin: -Mutlaka Okuyun, -Müslümanlar cevap versin, -Ateistler cevap versin, -Cahil kalmayın, -Evrimcilerden bilgi istiyorum, gibi başlıklar tarafımızdan silinecektir.

51-
Kıdemli Üyelik ve Onur Üyeliği

a)Mesaj sayısı 250'ye ulaşan üyelerimiz Yönetim Kurulu'nun inisiyatifi doğrultusunda 'Kıdemli Üyelik' unvanı almaya hak kazanır. 'Kıdemli Üyelik' için -mesaj sayısı dışında- temel kriter üyenin forumda kullandığı üsluptur.

b) Gerek mesaj sayısı ile, gerek entellektüel faaliyeti ile, ya da farklı nedenlerle siteye ciddi katkısı olan DÖ üyesi kıdemli üyelere YK tarafından onur üyeligi payesi verilebilir. Onur üyeleri Yönetim forumları haricinde tüm forumların ve çalışma gruplarının aktif üyesi olmasa dahi katılımcılarıdır. Unvanlar Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Ünvanlar disiplin kurulu kararı ile geri alınabilir.

52- Denetimdeki üyelerin mesajlari icin de diger üyeler icin uygulanan cezai yaptirimlar uygulanir.


Disiplin Yönetmeliği


AMAÇ

1- Bu yönetmelik Disiplin Kurulu'nun yargılama usulünü, suç ve cezaların tanımlarını ve Disiplin Kurulu ile moderatörlerin uygulayacakları yaptırımları belirler.

USUL

2- Usulüne uygun olarak toplanan D.K. öncelikle şikayet konusu mesajların tamamının topluca görülebileceği ayrı bir başlık açar.

3- Hakkında disiplin görüşmesi yapılacak üye veya üyeler, haklarında yapılmış şikayetten haberdar edilerek konuya ilişkin savunmaları en geç iki gün içinde Ö.M. yoluyla alındıktan sonra söz konusu başlığa bu ifadeler eklenir.

4- D.K. üyesi hakkında yapılmış şikayetlerde, söz konusu DK üyesi, kurulun görüşmelerine katılamaz, oy kullanamaz, sadece savunmasını verir. Hakkında disiplin görüşmesi yapılan DK üyesinin yerine birinci yedek üye görüşmelere katılır. DK üyesinin şikayetçi olduğu durumlarda da aynı usul uygulanır.

5- D.K.'nun ulaşamadığı bilgilerin mevcut olması durumunda Y.K. üyeleri bu bilgileri sağlamakla görevlidir.

6- Ö.M. yolu ile işlenmiş fiiller aynı yargılama usulü ve cezaya tabidir.

7- Şikayet olmaksızın DK'na intikal etmiş bir vakıada görüşmeler, aleyhine mesaj yazılan üyenin de görüşü alınarak yapılır. Kişi şikayetçi olmadığını bildirdiyse hafifletilmiş ceza verilir.

8- Her moderatör, mesaj silme veya mesajın bir bölümünü silme durumunda silinen mesaj veya bölümü -ileride itiraz olması durumunda dikkate alınmak üzere- hangi topikten, kimin mesajından alındığını da belirterek Sandık Odası’na taşımak durumundadır.

9- Süresiz uzaklaştırma cezaları Site Meclisi'nin olur'u ile yürürlüğe girer. Diğer cezalar Genel Forumda açıklanmak suretiyle uygulamaya sokulur.

10- Cezalar ilan olunurken itiraz süresi ve usulü ilanda ceza ile birlikte gösterilir.

ŞİKAYET USULÜ


11- Her üye bu yönetmelik gereği suç olduğunu düşündüğü mesajı ve yazarını şikayet etme hakkına sahiptir.

Şikayet; ilgili mesajın üst sağ kısmında bulunan kırmızı ünlem işaretini işaretleyip şikayetini yazmak suretiyle olabileceği gibi moderatörlere ÖM yoluyla da yapılabilir.

ŞİKAYET SÜRESİ VE CEZA ZAMANAŞIMI


12-
Ceza zamanaşımı, mesajın yazıldığı tarihten itibaren onbeş gündür. Bu süreden sonra yapılan şikayetlerde, şikayet konusu mesaj silinir yahut düzeltilir. Mesajın yazarına bu yönetmelikte tanımlanan başkaca bir ceza verilemez.

13- Her moderatörün şikayet konusu olmayan mesajlar için de yazıldıkları tarihten itibaren onbeş gün geçmemiş olması şartı ile müeyyide uygulama yetkisi bulunmaktadır. Yazıldığı tarihten itibaren onbeş gün geçmiş olan mesajlarda 12. madde hükmü uygulanır.

GENEL HÜKÜMLER

14- Şahsına hakaret ve uygunsuz üslup sebebiyle şikayet yoluna başvurmuş bir üye şikayet konusu ettiği mesaja aynı üslupla cevap yazmışsa şikayeti "karşılıklı hakaret" çerçevesinde değerlendirilir. Karşılıklı hakaret; hakaretlerin derecesine göre cezasızlık veya cezadan indirim sebebidir.

15- Aynı mesajla birden çok disiplin ihlali yapıldığı takdirde her birinin cezası ayrı ayrı verilerek toplanır.

16- Pişmanlık ve özür dilemek durumlarında üyenin cazası hafifletilerek verilir. Aynı cezayı gerektiren başka bir fiilin işlenmesi durumunda ilk tayin edilmiş olan ceza, yeni cezasına eklenir.

17- Disiplin Kurulu ve moderatörlerin uygulayabileceği cezalar aşağıdakiler gibidir:

a) Mesaj silme cezası
b) Uyarı cezası :

Bu yönetmeliğin 18. maddesinin h), ı) ve i) bentlerine uygun olmayan mesajlar, uygun hale getirilir yahut silinir. Yazarlarına uyarı cezası ile birlikte, süresi 1 ay sonra sona ermek üzere bir ceza puanı verilir. Bir ay içinde beş uyarı cezası alan üye forumdan bir gün süreyle uzaklaştırılır.

c) Kınama cezası :

Bu yönetmeliğin 18. maddesinin a) ve b) bentlerini ihlal eden üyelere kınama cezası verilir. Mesajların ilgili bölümleri silinir yahut tamamı sandık odasına taşınır. Bu bentleri ihlal eden üyeye aynı zamanda süresi 1 ay sonra sona ermek üzere üç ceza puanı verilir. Bir ay içinde üç kınama cezası alan üye forumdan yedi gün süreyle uzaklaştırılır.
Kınama Cezaları Disiplin Uygulamaları başlığında ilan edilir.

d) Ceza puanı uygulama
e) Geçici süreyle uzaklaştırma: Bu yönetmeliğin 18. maddesinin c), d), e), f) ve g) bentlerindeki suçları işleyen üyelere süresi 1 ila 7 gün arasında değişen geçici uzaklaştırma cezası verilir
f) Kıdemli üyeliğin askıya alınması
g) D.Ö. Grubu üyeliğinin askıya alınması
h) Süresiz uzaklaştırma
i) Denetime alma.

Geçici yahut Süresiz uzaklaştırma cezası alan üyenin forumlara başka bir nickle yeniden giriş yaptigi tespit edildiginde yeni bir karara gerek kalmaksızın aynı ceza uygulanacaktir.


18- Aşağıdaki fiiller suç olarak tanımlanmıştır.

a)Tahrik
b) Aşağılayıcı, alaycı, nezaketsiz ve kaba üslup
c) Tehdit
d) Hakaret
e) Küfür
f) Forumu ve/veya üyeleri provake edici, kışkırtıcı mesajlar
g) Şiddet içeren, pornografik ve pedofili türden mesajlar
h) Uzun copy/paste
ı) Alıntı kurallarına uymama
i) Yazı ve font kurallarına uymama

19- DÖ Grubu ve Kıdemli Üyeliklerin askıya alınması cezaları ancak DK kararı ile verilebilir.


MODERATÖR KARARLARINA KARŞI İTİRAZ


20- 30 mesaj sayısını dolduran her üye Site ve forum yöneticilerinin bireysel olarak uyguladıkları yaptırımlara karşı bir hafta içerisinde Disiplin Kuruluna itirazda bulunabilirler. Bu süreyi aşan itirazlar Disiplin Kurulu gündemine alınmaz. Herhangi bir nedenle üyeligi dondurulan ya da sonlandırılan kullanıcı itirazını Bize Yazın linkinden yapabilir.

21- Yönetmeliğin 19. maddesine göre yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde kişiye önceki cezasından daha ağır bir ceza verilemez.

Yeni bulguların mevcut olması halinde bu yeni bir disiplin olayı olarak incelenerek karara bağlanır.

22- DK önüne gelen itirazları aynı usulle değerlendirir ve karara bağlar.

OLAĞANÜSTÜ DURUM

23- Olağanüstü durumlarda geçen zaman (sitenin işlemez oluşu, baglantı kurulamaması) bu yönetmelikle zamana bağlanmış tüm düzenlemelerde mevcut süreye eklenir.

24- İş bu Disiplin Yönetmeliği üzerinde değişiklik yapmaya yetkili organ Site Meclisi olup değişiklik yeter sayısı salt çoğunluktur.

Gecici Madde 1
: Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce verilen kesin ihrac cezalari icin af uygulamasi getirilmistir.