Soru 27: İslam'ın Tek Gerçek Din Olduğunu, Diğer Dinlerin Geçerli Olmadığını ve Saptırıldığını Ön Gören Buyrukları Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırır mısınız?

Soru 27 - "İslâm dini'nin Tanrı katında tek gerçek din olduğunu, İslâm'dan gayri geçerli din olmadığını, Yahudiliğin ya da Hıristiyanlığın 'saptırılmış' ('tahrif' edilmiş) dinler olduğunu öngören buyrukları hoşgörü anlayışiyle bağdaştırır mısınız?"

Eğer bu soruya "Hayır! böyle bir iddiâyı hoşgörü ilkeleriyle bağdaştıramam" derseniz, İslâm'a ters düşmüş olur ve dolayısiyle müslümanlık sınavından kötü not alırsınız. Çünkü Muhammed'in söylemesine göre İslâm dini, Tanrı'nın yarattığı tek din'dir, ve Tanrı bu dini, kendi katında gerçek ve geçerli olmak üzere yarattığını bildirmek üzere:

"Bugün size dininizi bütünledim... din olarak sizin için İslâmiyet'i beğendim" (K. Mâide sûresi, âyet 3; ayrıca bkz. Nûr sûresi, âyet 55)

demiş ve şunu eklemiştir:

"Kuşkusuz Tanrı katında 'din' sadece İslâm'dır" (K. Al-i İmrân sûresi, âyet 19-20)

Daha başka bir deyimle İslâm dini, Tanrı'nın benimsediği tek gerçek din'dir. Diğer dinlerden hiç biri gerçek din değildir, ve hiç birinin Tanrı katında yeri yoktur. Bundan dolayıdır ki Tanrı guyâ bütün insanların dünyaya müslüman olarak geldiklerini anlatmak üzere Muhammed'e şunu ilhâm etmiştir:

"Her doğan çocuk muhakkak İslâm fıtratı üzerine doğar: sonra anasıyla babası onu Yahudi ya da Nasrânî (Hıristiyan) ya da Mecûsî yaparlar... Allah'ın yarattığı bu İslâm ve tevhid seçiyesini (Tanrı birliği fikrini) şirk ile (Tanrı'ya eş koşmakla) değiştirmek uygun değildir. Bu İslâm ve tevhid dini, en doğru bir din'dir"

Güyâ Tanrı, İslâm'dan gayrı gerçek din olmadığını anlatmak üzere:

"Tanrı katında din, kuşkusuz, yalnızca İslâm'dır...." [K. Al-i İmrân, âyet 19]

derken, İslâm'ı koruması altına aldığını da anımsatmıştır. Güyâ Tanrı katında doğruluk kılavuzu olan tek din İslâm'dir, ve Tanrı bu dini, bütün dinlere üstün olmak üzere göndermiş ve şöyle demiştir:

"Bütün dinlerden üstün kılmak üzere Peygamberini Kur'ân ve hak din (İslâm dini) ile gönderen O'dur (Tanrı'dır)" (Fetih sûresi, âyet 28)

"Tanrı O'dur ki, Peygamberi'ni doğruluk kılavuzu ve hak din olarak gönderdi: 'dinlerin tümüne üstün kılsın' diye..." (Tevbe sûresi, âyet 9; ayrıca bkz. En'âm sûresi 161; Yunus sûresi 105).

Ve yine Muhammed'in söylemesine göre Tanrı, yeryüzünde tek din olarak İslâm kalana kadar kâfırlerle savaşmak gerektiğini bildirmiş, şöyle demiştir:

"Ve savaşın onlarla! Ayrılık-kargaşa (fitne) ortadan kalkana ve din tümüyle yalnızca Tanrı'nın dini olarak kalana (yâni İslâm'dan başkası kalmayana) dek..." (Bkz. Enfâl sûresi , âyet 39; ayrıca bkz. Bakara 193).

Yine Muhammed'in söylemesine göre Yahudi'lik ve Hıristiyan'lık, İslâm'ın "saptırılmış" ("tahrif" edilmiş) şeklidir. Güyâ Tanrı Yahudi'lere ve Hıristiyan'lara, İslâm dinini vermek üzere müslüman peygamberler göndermiştir. Güyâ İbrahim, ilk olarak müslümanlıkla emrolunmuş olan peygamberdir. Güyâ İbrahim'den bu yana bütün peygamberler (Musa, Davud, Süleyman, vb... ve İsa) hep müslüman olarak gönderilmişlerdir. Güyâ Tanrı onlara, İslâmî kuralları içeren Kitap'lar (Tevrat ve İncil) vermiştir. Güya Yahudi'ler ve Hıristiyan'lar, kendilerine gönderilen peygamberleri alaya almışlar ve kendilerine indirilen kitap'ları değiştirmişler, bu nedenle kâfır olmuşlardır [Bu konuda benim "İslâm'a Göre Diğer Dinler", ve "Kur'ân'daki kitaplılar" adlı kitaplarıma bakınız].

Ve yine Muhammed'in söylemesine göre, bundan dolayıdır İslâm'dan başka bir din aramak doğru değildir, sapıklıktır, ve her kim başka bir dine yönelirse kaybedenlerden olacak, Cehennemi boyluyacaktır.

"... İslâm'dan başka dinlere rağbet edenler tam bir ziyan içindedirler..." ( Al-i İmrân 85)

Görülüyor ki bu konuda Müslümanlık sınavını kazanabilmek için, İslâm'dan gayri gerçek bir din olmadığına, ve başka bir dine yönelenlerin kâfır sayılacaklarına inanmanız gerekmektedir.

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
"Hoşgörü", ve "İnsan Sevgisi" Konularında Bir Kaç Soru

Hazırlayan: Subat