Soru 11: Abdest Aldıktan Sonra Pisliğinizi Temizlerken 3,5,7 Gibi Tek Sayıda Taş Kullanmak Gerektiğine İnanır mısınız?

Soru 11 - "Abdestinizi yaptıktan sonra altınızı (pisliğinizi) temizlerken tek sayıda taş, ya da tek sayıda kerpiç kullanmak gerektiğine, ve bu sayıların bir, üç, beş, yedi vs... gibi tek olmasının önemli bulunduğuna ve bunun gibi her 'hayırlı' işin tek sayılara göre yapılmasının Tanrı ve Peygamber emri olduğuna inanıyor musunuz! Buna inanmanın, Tanrı'nın tek olduğu inanciyle bağlantılı bulunduğunu kabul ediyor musunuz!"

Eger bu soruya: "Hayır olmaz böyle şey; Tanrı'nın tekliğini kanıtlamak için insan pisliğinin tek sayıdaki taş ya da kerpiçle temizlenmesini öngören bir buyruk Tanrı ve peygamber buyruğu olamaz!" der iseniz müslümanlığınız şüphe götürüyor demektir. Sınav'da sıfır almanız için bu şüphe yeterlidir.

Yok eğer yukardaki sorulara "Evet bunlara inanıyorum" der ve abdestinizi yaptıktan sonra tek sayıdaki taşla altınızı temizlemeyi âdet edindiğinizi bildirirseniz, ya da su içerken tek sayıda yudumlayarak içerseniz, hurma ve zerdali gibi meyveleri yerken bunların sayısını tek tutarsanız, ya da genellikle her işinizi tek sayı esasına göre yaparsanız iyi bir müslüman olmakla övünebilirsiniz. Çünkü bu şekilde davranmakla, Tanrı'nın ve Muhammed'in buyruklarına uymuş olmaktasınızdır. Muhammed'in bu konudaki buyruklarından bir kaç örnek şöyle:

"... Her kim istinca için taş istimal ederse, adedini tek yapsın (Hiç olmazsa üç taş kullansın)..." [Bkz. Sahih-i Buharî Muhtasarı... (Diyânet İşleri Başkanlığı Yayınları, Cilt I, sh. 148, hadîs no. 130)

"Abdu'llâh b. Mes'ûd... şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem... (bir kere) kazâ-yı hâcete gitti: 'üç taş getir' diye bana emretti..." [Sahih-i Buharî Muhtasarı... (Diyânet İşleri Başkanlığı Yayınları), Cilt I., sh 142, Hadis no. 124) ]

"... Allah tek'tir, tek olan şeyi sever..." [Bkz. Ebû Dâvud ve Tirmizî, Kitab'ul-Edeb, Kitab'us-Salât, 1416; Tirmizî, Kitab'us-Salât 453; İmam Nevevî, Riyâz'üs Sâlihîn Tercümesi, [Merve Yayınları, İstanbul 1992, Cilt 2, sh. 396, H. no. 1132]

"... (Kişi) Hurma, zerdâli gibi sayılabilen şey'ler yediği zaman tek yemelidir; yedi, onbir veya yirmibir gibi. Böylece bütün işleri, Allahu Teâlâ ile ilgili olmalıdır. Çünkü o Tek'tir, çift değildir..." [Bkz. Gazali, Kimyâ-yi Saâdet sh. 162 (Bedir Yayınevi, İstanbul 1979, sh.162)]

Ne ilginçtir ki Diyânet İşleri Başkanlığı, "Tuvalet taşına ters oturarak büyük abdest yapmak nazarı keser" şeklindeki halk inançlarının hurafe olduğunu söylemekte. Ne var ki bu aynı Diyânet, yukarda kısaca değindiğimiz gibi, halkımıza, abdest yaptıktan sonra temizlenmek için tek sayıda taş (örneğin üç taş) kullanmak gerektiğini, çift sayıda taş kullanmanın dine aykırı düştüğünü belletmekle meşguldur. Anlaşılan o ki Diyânet, Tanrı'nın tek oluşu fikrinden hareketle her işin tek sayı esasına göre yapılmasını uygun bulduğu içindir ki böyle bir şeriât hükmüne önem vermektedir. Fakat tuvalet taşına ters oturmak gibi bir eylem ile, tuvalette iken ille de tek sayıda taş kullanmak eylemi arasında pek fark bulunmadığına (hattâ bu ikinci halde Tanrı fikrini zedelemek söz konusu olduğuna) göre Diyânet, savaşır göründüğü bir hurafeyi bir başka şekil altında satmakla surdürmüş olmuyor mu!

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe'ler, Bâtil İnançlar, Masal'lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru
Hazırlayan: Subat