Soru 10: Kurtların İnsanlarla Konuştuğuna ve Gelecekten Haber Verdiğine Dair Din Verilerine İnanır mısınız?

Soru 10 - "Kurt denen vahşi hayvanın, insanlarla konuştuğuna ve gelecekten haber verdiğine dair din verilerine inanır mısınız?"

Bunu söyliyene karşı tutumunuz, muhtemelen yine aynı olacak ve yine Müslümanlık sınavından başarısız çıkmış olacaksınızdır. Şu nedenle ki, Muhammed'in, "gururlu öküz"le ilgili olarak yukarda belirttiğimiz sözlerinin devamı kurt denen vahşi hayvanı, hani sanki ileri görüşlü imiş gibi gösterir niteliktedir! 

Buhârî'nin Ebû Hüreyre'den rivâyetine göre Muhammed, bir gün halk'a şöyle der:

"...Bir kere de bir koyunu bir kurt kapmıştı. Çoban kurdu peşi sıra takip etti (ve koyunu bıraktırdı); bunun üzerine kurt, çobana hitâb ederek: -'Elbette yırtıcı hayvan(ların sürüye saldırdığı bir gün gelir. O fitne) gününde koyunun benden başka çobanı bulunmayacaktır. (Bakalım o gün) koyunu benden kim kurtarır!- dedi"

Bunu anlattıktan sonra yine halkı inandirmak umuduyle ekler:

"Ben, kurdun böyle söylediğine de inandim; Ebû Bekir'le Ömer de inandı" (Bkz. Diyânet yayınlarından: Sahih-i Buharî Muhtasarı..., Cilt VII, sh. 144. hadîs no. 1049).

Muhammed'in açıklamasına göre kurt, Medîne şehrinin bir gün gelip orada oturanlar tarafından terk edileceğini, vahşi hayvanların, kurtların ve kuşların istilasına uğrayacagını haber vermiş, böylece ileri görüşlülüğünü ortaya vurmuştur. "Neden dolayı Muhammed, Medîne'nin böyle bir hâle düşeceğini anlatmak için kurt hikâyesine başvurmuştur!" diye sorulacak olursa, verilecek yanıt muhtemelen şu olsa gerekir:

Kurtubî ve İbnü'l Arabî ve Kâdı İyâz gibi kaynakların bildirmesine göre Muhammed, bir gün gelip Medîne içinde bir takim fitnelerin ve müsibetlerin olacağını, Bedevî Arab'ların gelip şehre yayılacaklarını, ve orada ötedenberi oturanları yerlerinden edeceklerini haber vermiştir (Bkz. Diyânet yayınlarından: Sahih-i Buharî Muhtasarı... Cilt VI. sh. 234-236, Hadîs no. 885). Pek muhtemelen bu söylediklerini pekiştirmek içindir ki yukardaki kurt hikâyesini anlatma ihtiyacını duymuş olmalıdır. Hikâyeyi anlatmakla, Medîne'nin önemini vurgulamak istemiştir. Ne var ki bütün bu felâketlerin Medîne'nin başına ne zaman geleceği hakkında bilgi vermemiştir. Bundan dolayıdır ki İslâm yazarlarıdan bazıları bu olayın Emevî'ler ve Abbâsî'ler döneminde oluştuğunu söylemişlerdir. Bazıları da kiyâmet saatinin yaklaştığı bir zamanda oluşacağını öne sürmüşlerdir (Kurtubî'nin, ve Ibnü'l Arabî'nin ve Nevevî'nin görüşleri için bkz. Diyânet yayınlarından: Sahih-i Buharî Muhtasarı... Cilt VI. sh. 234-236, Hadîs no. 885; ve Cilt VII. sh. 143-147, Hadîs no. 1049). 

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe'ler, Bâtil İnançlar, Masal'lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru
Hazırlayan: Subat