Kur'an'da "İbrahim Peygamber'in Babasının Adı "Azer" Olarak Geçiyor; Oysa Yanlıştır: "Azer" Değil, "Terah"tır

Kur'an'da, "İbrahim Peygamber'in, vaktiyle babasını puta tap­maktan vazgeçirmek için şöyle dediği yazılı:

 

"Vaktiyle İbrahim, babası Azer'e: 'Sen putları kendine bir sü­rü ilah ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir dalal (sapıklık) içinde görüyorum' demişti..." (En'am Suresi, ayet 74.)

 

Görüldüğü gibi burada adı geçen Azer, İbrahim Peygamber'in babası olarak tanımlanmıştır. Oysa yanlıştır, çünkü İbrahim'in baba­sının adı Azer değil, Terah'tır. Bu yanlışlık, Muhammed'in Yahudi kaynaklarından yaptığı alıntılarla ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki Mu­hammed, Yahudilerin kutsal bildikleri Tevrat ve Talmud gibi kitap­ları bilenlerden bilgi edinirken böyle bir yanılgıya düşmüştür. Şu ba­kımdan ki Tevrat'ta, İbrahim'in babasının adının Terah olduğu bildi­rilmiştir. Talmud'da ise, Terah'ın Elazar adında bir uşağı olduğu ya­zılıdır. Pek muhtemelen Muhammed, "Elazar" adını "Azer" olarak

 

*En'am Suresi, ayet 74.

 

anlamış ve Kur'an'a İbrahim'in babasının adı olarak geçirmiştir. Ni­tekim bundan dolayıdır ki, yukarıdaki ayetin mevcudiyetine rağ­men: "Azer, İbrahim'in hakiki (gerçek) bahası değildir" diyenler var­dır. Fakat genellikle İslamcılar, Kur'an'daki bu yanlışlığı örtbas et­mek için, "Azer" ile "Terah" adlarının aynı şey olduğunu ve her iki adın da İbrahim'in babasının adı olarak kullanıldığını söylerler.1

 

l Elmalılı H. Yazır, age., c.III, s. 1961 vd.; İslam Ansiklopedisi'nde "İbrahim" sözcüğü; ayrıca George Sale, The Koran, s. 126, not:23. London, tarihsiz.