Yağmuru Pek Kıt Olan Mısır, Kur'an'da Yağmuru Bol Ülke Olarak Gösterilir

Kur'an'ın Yusuf Suresi'nde, bir kadın yüzünden Yusufun başına gelenler hikaye ediliyor. Yusuf, Yahudi peygamberlerinden Ya­kub'un oğlu olup kardeşleri tarafından kıskançlık yüzünden bir ku­yuya atılmış ve sonra oradan geçmekte olan bir kervan tarafından kurtarılıp Mısır'a götürülmüş ve köle olarak birisine satılmıştır. Gü­ya Yusuf u köle olarak satın alan adamın karısı Yusuf a aşık olmuş fakat aşkının karşılığını göremeyince onu kötülemek için iftirada bulunmuş ve hapse attırmıştır. Anlaşılan o ki, Yusuf "hikmet" sahi­bi bir kimsedir, çünkü Tanrı ona "peygamberlik" vermiştir (Yusuf Suresi, ayet, 432). Hapiste inim inim inlediği bir sırada Firavun, bir gün bir rüya görür ve etrafındakilere şöyle der:

 

"Ben yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; yedi yeşil ba­şak ve bir o kadar da kurumuş başak görüyorum. Ey erkan! Eğer rüya yormasını biliyorsanız rüyamı söyleyiniz" (K. 12, Yusuf Suresi, ayet 43).

 

Firavun'un bu şekildeki konuşmasını işitenler, hapiste bulunan "hikmet" sahibi Yusuf a başvururlar ve rüyayı yorumlamasını ister­ler. Kur'an'da yazılanlara göre Yusuf rüyayı şu şekilde yorumlar:

 

"Devamlı yedi yıl ekin ekip, biçtiğiniz ekinin yediğinizden ar­tanını başağında bırakın; sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelir, bütün biriktirdiğinizi yer, yanlız az bir miktar saklar­sınız. Sonra halkın yağmur göreceği bir yıl gelir, o zaman sı­kıp sağlarlar" (K. 12, Yusuf Suresi, ayet 4749).

 

Görülüyor ki bu ayette, sürekli yağmur sayesinde bolluk ve be­reket sağlanacağı anlatılmak istenmiştir. Oysa ki Mısır'da, tarih bo­yunca yağmurdan daha az bir şey görülmemiştir. İklimin çok kurak olması yüzünden Mısır'ın ziraata ve iskana müsait olan bölgesi Nil nehri boyunca uzanan ve nehrin deltası üzerinde genişleyen yerler­dir ki vaktiyle Firavunların yaşadıkları yerlerdir. Her ne kadar Nil nehrinin taşmasının Habeşistan'a yağan yağmurlardan olduğunu ve yukarıdaki ayetin buna atıfta bulunduğunu öne sürenler bulunursa da yanlıştır, çünkü ayet Firavun'dan ve Mısır halkından söz etmek­tedir. Yine bunun gibi her ne kadar Mısır'a yağmur yağdığı ileri sürülürse de söz konusu olan mıntıka Mısır'ın çok aşağısı olan güney bölgesidir; kaldı ki oraya dahi pek az yağmur düşer. Mısır toprakla­rındaki bereketin yağmur bolluğundan değil fakat Nil nehrinden ve bu nehrin zaman zaman taşmasından geldiği tarihi bir gerçektir.